Home » Fortrengningsavlastning for sjøfolk som arbeider i et norsk selskap på et skip som fører tredjelandsflagg

Fortrengningsavlastning for sjøfolk som arbeider i et norsk selskap på et skip som fører tredjelandsflagg

by Gunnar Garfors

Ja, så lenge det norske selskapet faktisk driver skipet i internasjonal trafikk.

Det særegne ved å beskatte inntekt for polske sjøfolk fra arbeid på norske skip kommer av det faktum at i henhold til de interne bestemmelsene i norsk lov er det kun inntekten til de ikke-bosatte (inkludert polske sjøfolk) som arbeider på skip som fører norsk flagg som anses som skattepliktig. .

Norsk lovgivning dekker ikke inntekter til ikke-bosatte som arbeider på ikke-norsk flaggede fartøy, selv om disse fartøyene drives av norske selskaper.

Problemet med riktig beskatning av slike inntekter i Polen kommer på sin side av tvil om hvorvidt åpenheten av polske sjøfolks inntekter etter norsk lov kan behandles som et skattefritak i Norge.

I denne forbindelse gjelder art. 14 § 3 og art. 22 seksjon 1 i avtalen mellom Republikken Polen og Kongeriket Norge om avskaffelse av dobbeltbeskatning og forebygging av skatteunndragelser på området for inntektsskatt, undertegnet 9. september 2009 (Journal of Laws of 2010, No. 134, punkt 899, følger konvensjonen).

Fordi det er kunst. 1 bestemmer at den gjelder personer som har sitt bosted eller sitt forretningskontor i en eller begge kontraherende stater, og i henhold til konvensjonens art 14 sek 14 seksjon 3 tillater skatt av inntekt til polske sjøfolk i Norge.

Men siden bestemmelsene i norsk nasjonal rett ikke gjelder for sjøfolk som arbeider på norske skip som fører utenlandsk flagg, betyr dette at Norge ved å ikke utøve denne retten reelt fritar slike inntekter fra skatt.

Basert på artikkelen. 22 § 1 lit d i overenskomsten unngås dobbeltbeskatning for Polens vedkommende ved at dersom en person hjemmehørende eller hjemmehørende i Polen tjener inntekt som kan skattlegges i Norge etter avtalens bestemmelser, men er etter norsk nasjonal lov er denne inntekten skattefri, dobbeltbeskatning elimineres ved å anvende fradraget i henhold til artikkel 22(1)(b) i avtalen, som igjen betyr at Polen vil tillate fradrag i vedkommendes inntekts- eller kapitalgevinstskatt. for beløpet av skatten betalt i Norge .

Dette fradraget kan imidlertid ikke overstige den del av skatten, beregnet før fradraget, som kan henføres til inntekt eller salgsgevinst opptjent i Norge.

I Polen, for eksempel, oppheves det forholdsmessige fradraget i henhold til artikkel 27 seksjon 9 og 9a, og skattyter kan kreve beløpet spesifisert i artikkel 27g i.

Så mye teori. I praksis skal man imidlertid ikke ta hensyn til hvem den polske sjømannen signerte kontrakten med, men hvem som faktisk driver skipet i internasjonal trafikk.

Det hender ofte at en norsk gründer inngår kontrakt med en polsk sjømann, men ikke som skipsoperatør, men f.eks. som i sakssetningen Provincial Administrative Court i Gdańsk av 23. mars 2021 (I SA/Gd 63/21).

Dersom skipet faktisk drives av et selskap fra et annet land enn Norge, vil reglene for unngåelse av dobbeltbeskatning etter avtalen inngått med det landet gjelde.

Hva er imidlertid særlig viktig dersom skipet faktisk drives av et land spesifisert i § 1 i Finansdepartementets forskrift av 28.03.2019 om fastsettelse av land og territorier som anvender skadelig skattekonkurranse på inntektsskatteområdet (Journal of Laws punkt 599) som et land som anvender skadelig konkurranse i sitt skattesystem (det såkalte skatteparadiset), i henhold til art. 27g paragraf 3 i updof, gjelder ikke unntaket fra annullering.

You may also like

Leave a Comment