Home » Går apotekene tom for medisiner? Det er mulig uten hasteendring i refusjonsloven

Går apotekene tom for medisiner? Det er mulig uten hasteendring i refusjonsloven

by Gunnar Garfors

Legemiddelgrossister som forsyner blant annet samfunnsapotek har en lovpålagt margin på refusjonsberettigede legemidler, som i dag er 5 %. offisiell utsalgspris. Derfor ønsker legemiddelgrossister å få en høyere margin på solgte refusjonsberettigede legemidler for å dekke de økende kostnadene. Men for å øke grossistmarginen kreves det først en lovendring. I mellomtiden har en større endring av refusjonsloven som åpner for en slik økning stoppet opp på nivået av debatter i Ministerrådets stående komité og har ventet på videre lovgivningsprosess i over ett år.

Det blir færre medisiner i apotekene

Grossister advarer mot å redusere hyppigheten av legemiddelleveranser til apotek, noe som mest sannsynlig vil påvirke deres tilgjengelighet for pasientene. Som grossistene forklarer, forårsaker legemiddeldistribusjon til apotek dem nå milliontap, noe som på sikt vil bety at ikke bare pasienter ikke kan kjøpe medisiner lokalt, men at de også må vente på at medisinene deres blir levert. lengre enn før. På den annen side, dersom apoteket ikke sikrer tilgang på legemidler, kan ikke pasientens rettigheter til helsehjelp utøves. I tillegg er allment tilgjengelige apotek etter legemiddelloven forpliktet til å lagerføre legemidler i mengder og sortiment som gjør det mulig å dekke lokalbefolkningens grunnleggende helsebehov, særlig refusjonsberettigede preparater som det er satt prisgrense for. Dersom et legemiddel pasienten ser etter ikke er tilgjengelig i et allment tilgjengelig apotek, plikter apoteksjefen å gjøre det tilgjengelig på et annet tidspunkt avtalt med pasienten. Standard er vanligvis én dags ventetid. Situasjonen blir mer komplisert når stoffet ikke er tilgjengelig i farmasøytisk engros eller er på listen over midlertidige mangler.

Det skal presiseres at det offentlige bærer byrden med å ivareta oppgavene innen helsevesenet. I henhold til artikkel 68 seksjon 2 i Republikken Polens grunnlov er borgere garantert lik tilgang til helsetjenester finansiert av offentlige organer med offentlige midler, uavhengig av deres økonomiske situasjon. Legemiddelrefusjon er utvilsomt en av disse fordelene. Offentlig sektors oppgaver innen lik tilgang til helsetjenester omfatter særlig å legge forholdene til rette for helsesystemets funksjon, men også analyse og vurdering av helsebehov og de faktorer som endrer disse. Dette fremgår direkte av folkehelsetjenestelovens bestemmelser. Det betyr at det offentlige er forpliktet til å utforme statlig ruspolitikk på en slik måte at tilgangen til refusjonsberettigede legemidler er reell og pasientene ikke møter vesentlige vanskeligheter. Å gi innbyggerne reell tilgang til refusjonsberettigede medisiner kan ikke begrenses til å fastsette refusjonsnivået. Det krever også et garantiregime på området for farmasøytiske grossisters marginer som står i forhold til de rådende kommersielle og økonomiske realiteter. Det er nødvendig at innbyggerne har en reell sjanse til å motta tilstrekkelig helsehjelp på likeverdig grunnlag. Dagens inflasjon og økningen i legemiddelengrosdriftskostnader bør være grunn nok til raskt å endre regelverket for å øke den lovpålagte marginen på refusjonsberettigede legemidler. Den nåværende funksjonen av salgsmarkedet for refusjonsberettigede legemidler, som ikke er hensiktsmessig i forhold til rådende økonomiske og økonomiske forhold – både fra pasientenes og grossistenes og apotekenes synspunkt – kan derfor anses uforenlig med art. 68 stk. 2 i Grunnloven.

Staten er ansvarlig

Den konstitusjonelle karakteren av den subjektive retten til helsehjelp og rett til likeverdig tilgang til offentlig finansierte helsetjenester gjør at staten som arrangør av helsehjelp har juridisk ansvar for manglende tilgang til helsetjenester, herunder tilgang til refusjonsberettigede medisiner. . Ved skade som følge av manglende overholdelse av forventet normativ rettsakt om marginøkning – f.eks. et sivilt søksmål mot statskassen for erstatning eller oppreisning i henhold til de generelle bestemmelsene i Civil Code.

I henhold til art. § 417 BGB er statskassen ansvarlig for skader forårsaket av ulovlige handlinger eller unnlatelser ved utøvelse av suveren makt. Men hvis man antar at slike betydelige forsinkelser i lovgivningen er atferd som fortsatt faller inn under begrepet lovlig forenlig handling, har skadde pasienter fortsatt mulighet til å sende inn en klage mot myndigheten i henhold til artikkel 4172 i Civil Code. Denne bestemmelsen er et særskilt grunnlag for det offentliges erstatningsansvar, da det gjelder tilfeller av ansvar for handlinger etter loven (såkalt rettserstatning) dersom det er rettferdighetshensyn begrunnet.

Til tross for dette er det stor risiko for at pasienter kommer med krav direkte mot de neste aktørene i leverandørkjeden av legemidler til markedet, det vil si apotekene og legemiddelgrossistene selv. Av åpenbare grunner er dette en enklere måte for pasienten å fremsette krav på enn et krav. mot statskassen. Selv om grossister og apotek beviser at de ikke er ansvarlige for arrangementet, endrer ikke dette det faktum at forsvar mot krav medfører ekstra kostnader.

Utviklingen av helsevesenet og refusjonsmekanismene for reseptbelagte legemidler bør følge landets nylig betydelig endrede økonomiske situasjon. Dessverre kan legemiddelgrossister ikke øke marginene på egen hånd før regelverket endres, og det er få andre brukbare alternativer for å forbedre situasjonen på noen måte.

Forfatteren er advokat, advokat ved advokatkontoret B2RLaw Jankowski, Stroiński, Zięba og Partners, ekspert innen medisinsk og farmasøytisk rett

You may also like

Leave a Comment