Home » iTV Sejm: Parlamentarisk gruppe for forsvar av ytringsfrihet; Parlamentarisk team for forskningsfrihet i publikasjoner og debatter «Ytringsfrihet i sosiale medier» – Suski.dlawas.info – Portal informacyjne

iTV Sejm: Parlamentarisk gruppe for forsvar av ytringsfrihet; Parlamentarisk team for forskningsfrihet i publikasjoner og debatter «Ytringsfrihet i sosiale medier» – Suski.dlawas.info – Portal informacyjne

by Gabriel Scott
Facebook.com-tjenesten og handelsplattformen eies av USA-baserte META Inc. – et privat aksjeselskap. Uten offentlige anbud på nettbaserte medietjenester og uten formelle bilaterale avtaler, er det ikke rettslig grunnlag for at statlige og lokale myndigheter, offentlig finansierte institusjoner, politiske partier skal ha rett til å drive journalistisk virksomhet på denne plattformen. En annen ting er et B2B-forhold, private brukerkontoer. – Art. 13 i den polske grunnloven forbyr hemmelighold og taushetsplikt – og alle parter, organisasjoner finansiert over det offentlige budsjettet, kontorer – inkludert statsministerens kanselli, statsministerens kanselli, departementer, politiet, det polske hær, etc. – Operasjon på en kommersiell plattform med tilgangspassord, muligheten for å blokkere brukere – de bryter med art 13 i den polske grunnloven.

I tillegg:

Kommentar til avgjørelsen fra Høyesterett 26. juli 2007, referansenummer. IV KK 174/07: fra begrunnelsen: «(…) en person som distribuerer en dagsavis eller et tidsskrift via Internett uten å melde seg til den kompetente tingrett, både når denne meldingen følger med en melding registrert på papir, som er dens andre elektroniske form, og når den kun er i elektronisk form. på Internett utgjør dette en straffbar handling etter artikkel 45 i presseloven «.

Også:

Det handler om avgjørelsen fra EU-kommisjonen 2016/1250 av 12. juli 2016 om tilstrekkelig beskyttelse gitt av EU-US Privacy Shield, som tillater overføring av personopplysninger fra EU til USA. EU-domstolen erklærte den ugyldig torsdag.

Hva betyr det i praksis? Ethvert selskap som opererer i EU som ønsker å foreta en slik overføring, må bekrefte grunnlaget for dette.

For ifølge avgjørelsen fra EU-domstolen er det ikke noe instrument som tillater fri overføring av data fra EU til USA.

I følge kjennelsen bør overføring av personopplysninger fra EU til USA utføres i samsvar med prinsippene fastsatt i kapittel 5 i Europaparlamentets og rådets forordning om beskyttelse av enkeltpersoner ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike data, og oppheving av direktiv 95/46/EG (GDPR).

En dataoverføring kan bare finne sted dersom dette tredjelandet (dvs. et land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, dvs. EU og Liechtenstein, Island og Norge) sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for disse dataene.

Kjennelsen følger en klage fra en østerriksk statsborger som hevdet at amerikanske lover og praksis ikke beskytter tilstrekkelig mot myndighetenes tilgang til data overført til det landet.

Torsdag viste retten også til en annen avgjørelse fra EU-kommisjonen – om standard kontraktsbestemmelser for overføring av personopplysninger til databehandlere etablert i tredjeland (92010/87 / EU av 5. februar 2010).

I denne saken fant domstolen, med henvisning til Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter, at den ikke viste noe som kunne påvirke gyldigheten..

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091pl.pdf;
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84EBE1FB9493102093ED96177D96078E?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&51=first69&79;

En av de største dumhetene er å overlevere den til META Inc. private bilder av mindreårige barn – tatt av blant annet skoler, barnehager og kommunale kulturhus – som publiserer på denne plattformen ulovlig – i henhold til presselovens art 45 og andre lover som krenker barns rettigheter.

You may also like

Leave a Comment