Home » Markedsdag 2. oktober

Markedsdag 2. oktober

by Gunnar Garfors

Denne publikasjonen ble utgitt av OANDA TMS Brokers SA (tidligere: Dom Brokerski TMS Brokers SA), med hovedkontor i Warszawa, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, registrert i Register of Entrepreneurs of District Court of the Capital of Warszawa i Warszawa, 12th Commercial Division of National Court Register under KRS-nummer 0000204776, NIP 5262759131, kapital på 5,5 PLN , fullt betalt («OANDA TMS Brokers»), som, i samsvar med loven av 29. juli 2005 om handel med finansielle instrumenter, opererer utelukkende for behovene til kundene til OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers er underlagt tilsyn fra det polske finanstilsynet basert på godkjenningen datert 26. april 2004 (KPWiG-4021-54-1/2004).

Denne publikasjonen er en kommersiell publikasjon i henhold til artikkel 36 seksjon 2 i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/565 av 25. april 2016 som supplerer Europaparlamentets og rådets direktiv 2014/65/EU med hensyn til organisatoriske krav og vilkår og betingelser for verdipapirforetak og konseptene fastsatt i dette direktiv for disse formål. Informasjonen i denne publikasjonen er ikke rettet mot noe bestemt land og er ikke ment for distribusjon i noen land der distribusjon eller bruk av informasjonen vil bryte lokale lover, krav eller forskrifter.

Mottakere av denne publikasjonen bør konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før de tar investeringsbeslutninger basert på denne publikasjonen.

OANDA TMS Brokers har ikke tatt hensyn til individuelle behov og situasjon til noen bestemt investor ved utarbeidelsen av denne publikasjonen. Investeringene og tjenestene som presenteres eller finnes i dette dokumentet er kanskje ikke egnet for en bestemt investor. Derfor, hvis du er i tvil om slike investeringer eller investeringstjenester, anbefales det å konsultere en uavhengig investeringsrådgiver.

Informasjonen i denne rapporten utgjør en investeringsanbefaling i henhold til kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/958 av 9. mars 2016 som supplerer Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til reguleringer tekniske standarder tekniske tiltak for å objektivt presentere investeringsanbefalinger eller annen informasjon som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi og avsløring av spesielle interesser eller indikasjoner på interessekonflikter som oppstår fra investeringsrådene. Denne rapporten er en investeringsanalyse i samsvar med bestemmelsene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/565 av 25. april 2016 som supplerer Europaparlamentets og rådets direktiv 2014/65/EU med hensyn til organisatoriske krav og vilkår for verdipapirforetak og begrepene definert der. Oppfyll kravene i denne policyen.

Mottakeren av denne rapporten må selv vurdere om en investering i et instrument som denne publikasjonen omhandler er egnet for ham på grunnlag av fordelene og risikoene som ligger i denne og under hensyntagen til hans egen strategi og hans juridiske og økonomiske situasjon.

Informasjonen i denne publikasjonen utgjør ikke investerings-, juridisk-, regnskaps- eller skatterådgivning, eller en representasjon av at en investeringsstrategi er hensiktsmessig eller hensiktsmessig basert på mottakerens individuelle forhold, og den utgjør ellers ikke en personlig anbefaling. rådgivningstjenester i henhold til direktiv 2014/65/EU. OANDA TMS Brokers tilbyr ikke skatterådgivningstjenester knyttet til investeringer i finansielle instrumenter og anbefaler å kontakte en uavhengig skatterådgiver.

OANDA TMS Brokers informerer om at det ved tjenesten med å gi anbefalinger av generell karakter foreligger en interessekonflikt, som består i at OANDA TMS Brokers gir en anbefaling av generell karakter ved inngåelse av transaksjoner i handelsporteføljen til OANDA TMS Meglere.

Denne publikasjonen er kun til informasjonsformål og: (i) utgjør ikke eller utgjør en del av et tilbud om å selge, tegne eller oppfordre til å kjøpe eller tegne noe finansielt instrument, (ii) ikke ment som et tilbud om å kjøpe eller tegne for finansielle instrumenter eller et insentiv til å kjøpe eller tegne finansielle instrumenter, (iii) utgjør ikke en reklame for finansielle instrumenter.

Denne publikasjonen er utarbeidet med tilbørlig omhu, pålitelighet og objektivitetsprinsippene basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Informasjonen og meningene i dette dokumentet er samlet inn eller utarbeidet av OANDA TMS Brokers basert på kilder som antas å være pålitelige. OANDA TMS Brokers og dets tilknyttede selskaper er imidlertid ikke ansvarlige for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser. Dette dokumentet gjenspeiler kunnskapen og synspunktene til forfatterne i skrivende stund.

Tidligere resultater skal ikke sees på som en indikasjon eller garanti for fremtidige resultater. OANDA TMS Brokers er ikke ansvarlig for investeringsbeslutninger som er tatt basert på denne publikasjonen eller for eventuelle skader som oppstår som følge av investeringsbeslutninger tatt basert på denne publikasjonen. Datoen på forsiden av denne publikasjonen er datoen for utarbeidelse og publisering.

Tjenesten TMS Stocks (aksept og overføring av ordre) tilbys som en del av krysssalg sammen med TMS Connect-tjenesten (utførelse av ordre). Detaljert informasjon om risikoen som oppstår fra hver av tjenestene som tilbys innenfor rammen av krysssalg, samt informasjon om kostnadene og gebyrene knyttet til disse tjenestene, finnes på nettstedet www.tms.pl i Dokumenter-delen.

CFD-er er komplekse instrumenter og har en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av innflytelse. 71 % av detaljinvestorkontoer taper penger når de handler CFD-er med denne leverandøren. Vurder om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

På nettsiden www.www . tms.pl i delen https://www.tms.pl/disclaimer/

You may also like

Leave a Comment