Home » Norsk støtte til polsk (tele)medisin

Norsk støtte til polsk (tele)medisin

by Gunnar Garfors

Noen ord om de norske fondene

Midlene fra denne puljen går til 16 land i Sentral- og Sør-Europa og de baltiske landene som ble med i EU etter 2004. Tilskuddene som tilbys av Norge, Island og Liechtenstein er ikke-tilbakebetalingspliktig bistand som skal bidra til å utligne økonomiske og sosiale forskjeller mellom land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

I bytte mot støtte kan givere forvente tilgang til fellesskapets indre marked. Tilskudd fra de norske fondene brukes blant annet til entreprenørskapsutvikling, vitenskapelig forskning, kriminalitetsbekjempende aktiviteter eller tiltak for å støtte lokalsamfunn. Et viktig aspekt ved programmet er også den gradvise forbedringen av kvaliteten på medisinske tjenester som det offentlige helsevesenet tilbyr pasientene.

Finansieringen deles ut for tredje gang; i den nåværende utgaven var puljen for Polen over 809 millioner euro. Dette gjør landet vårt til den største mottakeren av den norske finansieringsmekanismen, som i tidligere utgaver av programmet.

«Helse» program.

Et av elementene i den nå implementerte 3. utgaven av Norske fond er Helseprogrammet som drives av Helsedepartementet og Helsedirektoratet som samarbeidspartnere fra Norge, dvs. giverstatene. Målet med «Helse»-programmet er å forbedre forebygging og redusere helseforskjeller. Dette målet skal nås gjennom implementeringen av det forhåndsdefinerte prosjektet «Redusere sosiale ulikheter i helsevesenet gjennom bruk av telemedisin og e-helseløsninger».
Gjennomføringen av prosjektet fokuserer på utvikling av telemedisinske modeller og tilrettelegging for tilgang til medisinsk behandling for innbyggere i små byer eller pasienter med spesielle behov, som eldre eller gravide.

Virtuelle tjenester, virkelig hjelp

Første fase av prosjektet «Redusere sosiale ulikheter i helsevesenet gjennom bruk av telemedisin og e-helseløsninger» var oppnevning av internasjonale team bestående av polske og norske eksperter, som hadde som oppgave å utvikle løsningsforslag innen telemedisinske modeller.

I arbeidet til teamene deltok blant annet representanter for Norsk forskningssenter for e-helse og spesialister. Universitetssykehuset i Kraków, Institutt for psykiatri og nevrologi i Warszawa og det medisinske universitetet i Lublin. Sammen ble det utviklet modeller for telemedisinske prosedyrer innen 6 områder: kardiologi, obstetrikk, psykiatri, geriatri, diabetes og kroniske sykdommer.

Forslagene innen telemedisin utviklet av eksperter inkluderte: telemonitorering ved kronisk obstruktiv lungesykdom, telemonitorering av pasienter med hjertesvikt, videokonsultasjoner i diagnostisering og behandling av depresjon, telediabetologi ved bruk av teleoftalmologi for å diagnostisere og behandle diabetiske lesjoner, omfattende telemonitorering i perinatal omsorg , Helse til geriatriske pasienter med verktøy for å oppdage underernæring, sarkopeni (aldersrelatert tap av muskelmasse) og skrøpelighet.

Det er også planer om å utvikle telemedisinske løsninger som støtter tjenesteyting innen palliasjon.
Det er verdt å understreke at prosedyrene ovenfor gjør at pasienter raskt og effektivt kan motta medisinsk hjelp uten å måtte besøke et helsesenter og arrangere et tradisjonelt innleggelsesbesøk med en spesialist.

Pilottjenester, dvs. testing av telemedisinske modeller

Den neste fasen av aktiviteter, som skal føre til utvikling av løsninger for å redusere sosiale ulikheter i helsevesenet, er utprøving av modeller laget av eksperter i medisinske institusjoner over hele landet. Sentrene som deltar i pilotprogrammet ble valgt ut gjennom en åpen konkurranse avholdt i juli i år.

I henhold til konkurransereglene skal forslag til telemedisinske løsninger prøves ut i nasjonale sykehus og forskningsinstitutter som driver med forskning og utvikling innen medisinsk vitenskap.

På den annen side kan partnere fra institusjoner som deltar i prosjektet være primærhelseinstitusjoner og partnere fra Norge, andre mottakerstater, land utenfor EØS som deler grense med en bestemt mottakerstat, eller internasjonale organisasjoner. Anleggene, som snart starter pilotfasen, vil også ha ansvar for å anskaffe nødvendig utstyr for gjennomføringen og for aktiviteter for å støtte helsevesenet.

Å bruke erfaringer fra norske partnere vil være en ekstra merverdi i gjennomføringen av pilotprosjekter og vil bidra til å intensivere samarbeidet mellom Polen og Norge på helsefeltet. Testing av modellene i praksis vil gjøre det mulig å vurdere om deres teoretiske forutsetninger må justeres for å bedre møte behovene til leger og pasienter.

Det er viktig at pilotprosjekter er 100 % samfinansierte, hvorav 85 % kommer fra den norske finansieringsmekanismen og 15 % fra statsbudsjettet. Maksimumsbeløpet for medfinansiering for et pilotprosjekt er EUR 675 000 og minimum er EUR 200 000.

Etter gjennomføring av testfasen og evaluering og analyse av eksperter som en del av prosjektet «Redusere sosiale ulikheter i helsevesenet gjennom bruk av telemedisin og e-helseløsninger», vil det utarbeides detaljerte anbefalinger om hvilke av de testede løsningene som har vist seg. å være den mest effektive og kunne finansieres av publikum.

«Vi jobber sammen for et grønt, konkurransedyktig og sosialt inkluderende Europa»


Prosjektet «Redusere sosiale ulikheter i helsevesenet gjennom bruk av telemedisin og e-helseløsninger» er finansiert over det norske fondet og statsbudsjettet

You may also like

Leave a Comment