Home » Sejmens standpunkt om sammenfallet av retten til dommerlønn og pensjon fra ZUS

Sejmens standpunkt om sammenfallet av retten til dommerlønn og pensjon fra ZUS

by Gunnar Garfors

La oss minne om at den første presidenten for Høyesterett, Małgorzata Manowska, sendte inn en søknad til forfatningsdomstolen i denne saken.

I den uttaler han at § 100 § 6 og 7 i lov om ordningen med alminnelige domstoler (samlet versjon: Gazette av 2023, punkt 217) er konsistent. Dersom retten til alderslønn sammenfaller med retten til trygd alders- eller uførepensjon, utbetales det etter disse bestemmelsene kun lønnen. Det er imidlertid et unntak fra denne regelen. Dette er en dommer som jobbet deltid frem til han ble pensjonist. En slik person mottar pensjon og lønn. Det er imidlertid en hake. Summen av disse ytelsene kan ikke overstige den samlede godtgjørelsen han ville fått dersom han ikke utførte sine oppgaver på deltid.

Alternativt art I henhold til § 6 paragraf 1 og 4 i lov om trygdesystemet er heltidsdommere underlagt alders- og uføreforsikring, selv om de ikke mottar pensjon eller uførepensjon fra ZUS.

Poenget er at dommere utenfor domstolene, f.eks. B. som jobber eller har jobbet ved et universitet, må betale trygdeavgift for denne ansettelse (i motsetning til pensjonssystemet, hvor det ikke er slik forpliktelse for dem). Som et resultat, når de når pensjonsalder, har de ikke bare rett til alderspensjon, men også til ZUS-pensjon. Men ifølge regelverket må de velge en av dem.

Som deltaker i saksbehandlingen for forfatningsdomstolen i denne saken har Sejmen utarbeidet en erklæring som viser at de påklagede bestemmelsene er forenlige med grunnloven.

You may also like

Leave a Comment