Home » Helsebidrag for personer oppnevnt til å utføre funksjoner (f.eks. fullmakter, styremedlemmer) – endringer fra 1. juli 2022

Helsebidrag for personer oppnevnt til å utføre funksjoner (f.eks. fullmakter, styremedlemmer) – endringer fra 1. juli 2022

by Gunnar Garfors

Lovutkastet som endrer PIT-loven og noen andre lover (den såkalte polske avtalen 2.0), vedtatt av Sejmen 12. mai 2022 og sendt til Senatet for lovgivning, gir betydelige endringer i loven av 27. august 2004 på offentlig finansierte helsetjenester. Hvilke endringer innebærer denne endringen i omfanget av helseforsikringsbidraget til personer som er oppnevnt til å utøve funksjoner (f.eks. styremedlemmer, autoriserte underskrivere)?

Helseforsikring for tjenestemenn – spesifikasjon av grunnlaget for beregning av helsetrygdeavgift

Hovedformålet med den aktuelle endringen er å klargjøre gjeldende rettssituasjon med hensyn til det grunnleggende innlegg Helse til personer som er betrodd funksjoner og mottar godtgjørelse for dem.
I henhold til den innførte (av 1. januar 2022 – loven av 29. oktober 2021.
å endre inntektsskatteloven, selskapsskatteloven og noen andre lover – Journal of Laws artikkel 2021 2105) Kunst. 66 sek 1 punkt 35a helsetjenesteloven (…), plikt forsikring Personer som er oppnevnt til å utføre verv etter tilsettingsloven og mottar godtgjørelse for det, er sykepleiepliktig.

Gjeldende ordlyd av endret art. 81 § 8 punkt 11a helsetjenesteloven (…) opplyser også at beløpet som tilsvarer godtgjørelsen mottatt for tilsettingen danner grunnlaget for vurderingen av bidraget til Helseforsikring. Lovgiveren på tidspunktet for vedtakelsen av den ovennevnte kategorien «godtgjørelse» var ikke begrenset til visse inntektskilder på grunn av lovbestemmelser og var derfor all inntekt knyttet til utførelsen av en funksjon under «Tilsettingsbeviset» er grunnlaget for fastsettelsen innlegg Helse (lege non distinguished). Godtgjørelsen til personer som er oppnevnt til å utføre funksjonen på grunnlag av tilsettingsloven bør være bred, dvs. forskrifter Skatterett som grunnlag for etablering av skatteplikt.

For å klargjøre forpliktelsen til betalingsagenten det kompensasjon som en del av beregningen, innkrevingen av den forsikrede godtgjørelsen og premiebetalingen forsikring 85 (17a i helsetjenestekoden) er det berettiget å innføre en endring som bekrefter konsekvensene av de obligatoriske bestemmelsene i art angitt ovenfor. 66 § 1 ledd 35a og art. 81 § 1 pkt. 11a i helsetjenesteloven.

Tydelig identifisering av fullmakter som krevende helseforsikring

Samtidig, på grunn av den oppdukkende tvilen om underordningen til den angitte autorisasjonsbetegnelsen, foreslås det å påpeke direkte at katalogen over oppnevnte personer også omfatter autoriserte personer. proxy satt opp som en spesiell form for fullmakt, dette gjøres ved avtaleslik som lovgivers bruk av uttrykket «ordre» i art. 208, art. 30058 § 7, art. 30064, Kunst. 30075, Kunst. 371 i lov av 15. september 2000. Commercial Companies Code (Journal of Laws of 2020, punkt 1526, som endret; heretter referert til som «Commercial Companies Code»).

Utnevnelse av prokurator er en virksomhet som faller inn under uttrykket «tilsettingsloven» og dermed etter § 66 stk. Etter helselovens § 1 nr. 35a er fullmektig syketrygd. Under hensyn til ovennevnte tvil foreslås det imidlertid å presisere bestemmelsen for å avklare den klart.

Lønn opp til PLN 6000 per år uten helseforsikringsavgift

diskutert modifikasjon det handler også om unntak fra virkeområdet til § 66 § 1 punkt 35a i lov om helseytelser til mottakere kompensasjon opp til et beløp på PLN 6 000 per år, deres godtgjørelse som inntekt i henhold til artikkel 13 seksjon 5 eller 6 i loven GRUVE.

Du vil være i gruppen ovenfor Personer som er engasjert i aktiviteter knyttet til utførelsen av sosiale eller samfunnsmessige oppgaver og personer som står overfor en myndighet eller en statlig eller kommunal forvaltningsmyndighet, domstol eller statsadvokatembetet har pålagt visse aktiviteter med hjemmel i relevante forskrifter. De ovennevnte individene engasjerer seg svært ofte i en bestemt type sosial eller samfunnsmessig aktivitet som utføres uavhengig av deres egen profesjonelle aktivitet. Gitt at mottatt på denne kontoen kompensasjonkvalifisert for inntektsstrømmene ovenfor, mer enn én gang de facto kompensasjonsfunksjon, er det berettiget å innføre en terskel for disse gruppene av virksomheter de er underlagt bidragsplikt fra.

Utkastet er tilgjengelig for aksept Terskel på PLN 6000 per århvis beløp tilsvarer fribeløpet i rettstilstanden gjeldende 31. desember 2021, som gjelder i samsvar med artikkel 83 § 1 sammenholdt med paragraf 2b i helseomsorgsloven dersom helsepremien reduseres av andre forsikrede personer (hvis kostnadsbærere i art.13 i helsetjenesteloven). Ved opptjeningsinntekt lik fritaket fra GRUVE Forskuddsbetalingen for denne skatten vil være 0 PLN og kan da også reduseres til dette beløpet bidrag til helsevesenet. Følgelig er innføringen av terskelen på foreslått nivå begrunnet ut fra en rettferdig fordeling av belastningen knyttet til helseforsikringspremien.

Etter at endringene trer i kraft (planlagt å finne sted 1. juli 2022), vil en person som tilhører en av de to sosiale gruppene nevnt ovenfor være omfattet av obligatorisk helseforsikring og derfor også omfattet av obligatorisk helseforsikring, i det øyeblikket, etter å ha blitt utnevnt til stillingen, deres godtgjørelse mottatt på denne kontoen – totalt årlig – overstiger beløpet på PLN 6000 (se forslag til endring av art. 66 (1) (35a) og art. 73 (17b) i helsetjenesteloven).

Samtidig Grunnlaget for å beregne månedlig helsetrygdeavgift er beløpet lønn som er over den foreslåtte grensendvs. godtgjørelse mottatt kun i løpet av den perioden som er underlagt denne tittelen i helseforsikring (forslag til endring av art. 81 (8) pkt. 11a i helsetjenesteloven), uten vederlag lønn mottatt etter tilsettingsdatoen, men under foreslått terskel.

Kilde: Myndighetene utkast loven om endring av loven om inntektsskatt og visse andre lover (Sejm utskrift nr. 2186) – Lovgivningsprosedyre i Sejm

Komp. Pawel Huczko

You may also like

Leave a Comment