Home » IZOBLOK SA: Mottak av et uforpliktende tilbud om mulig mulighet for å erverve eiendom fra utstederen og dets datterselskap – IZOBLOK GmbH, med base i Ohrdruf (Tyskland) og deres salg og tilbakeleie

IZOBLOK SA: Mottak av et uforpliktende tilbud om mulig mulighet for å erverve eiendom fra utstederen og dets datterselskap – IZOBLOK GmbH, med base i Ohrdruf (Tyskland) og deres salg og tilbakeleie

by Gunnar Garfors
Styret for IZOBLOK SA med hovedkontor i Chorzów («Selskap», «Utsteder»), som handler i samsvar med artikkel 17 seksjoner 1 og 4 i forordning nr. 596/2014 fra Europaparlamentet og Rådet av april 16, 2014 om markedsmisbruk (» MAR-forordningen»), informerer om mottak 28. september 2023 fra KMC Properties ASA, med base i Trondheim (Norge) («KMC») av et uforpliktende tilbud («Tilbud») til inngå kontrakter: salg og tilbakeleie («Sale-and-Lease-Back»-transaksjon) («Transaksjon») over tre eiendommer til utstederen og en eiendom til IZOBLOK Company GmbH, basert i Ohrdruf (Tyskland) («IZOBLOK GmbH») .

Tilbudet omfatter salg av eiendommene til Utstederen og dets datterselskap for et samlet beløp på ca. EUR 26,3 millioner netto (inkludert EUR 12,9 millioner for eiendommer eid direkte av Utstederen) og deres utleie av KMC til Utstederen og dets datterselskap før datterselskapet for et leiebeløp på EUR 2,3 millioner netto per år (hvorav EUR 1,1 millioner for eiendommer som ville bli leid direkte fra utsteder). I følge tilbudet skal leietiden være 17 år.

Midlene fra salg av eiendom kan særlig brukes til videreutvikling av selskapet og dets kapitalgruppe, herunder investeringer.

Utstederen mottok tilbudet som en del av forhandlingsprosessen angående den potensielle muligheten for KMC til å erverve eiendom fra utstederen og IZOBLOK GmbH og bruke disse eiendommene av selskapet i fremtiden. Utsteder har besluttet å utsette den konfidensielle informasjonen vedrørende oppstart av ovennevnte forhandlingsprosess 13. mai 2023. Beslutning om å offentliggjøre ovennevnte informasjon ble innhentet i forbindelse med mottak av tilbudet.

Utsteder undersøker for tiden tilbudet. Hvis sjekken er positiv, vil partene fortsette å forhandle detaljene rundt et mulig samarbeid. Detaljer om den potensielle transaksjonen vil bli annonsert så snart dens detaljerte parametere er bekreftet og bindende transaksjonsdokumentasjon er signert etter at innholdet er forhandlet. Spesielt vil styret undersøke omsetteligheten av vilkårene og parameterne for tilbudet og transaksjonen, inkludert pris og husleie. For dette formål vil styret spesielt vurdere å innhente tilbud fra en konkurrent.

Til tross for det foregående, er gjennomføringen av Transaksjonen avhengig av godkjenning fra Utsteders styre til dens fullføring.

Kort grunn til forsinkelsen i publisering av informasjonen:

Med innsending av foreløpig informasjon fra KMC til Utsteder 12. mai 2023 om den potensielle interessen i muligheten for å erverve alle Selskapets og IZOBLOK GmbHs eiendommer, begynte bare den aller første foreløpige fasen av forhandlingsprosessen. På tidspunktet for beslutningen om å holde tilbake den konfidensielle informasjonen var mottak av tilbudet og det videre forhandlingsforløpet usikre.

Utlevering av konfidensiell informasjon umiddelbart etter at den dukker opp i selskapet kan ha en negativ innvirkning på selskapets konkurranseevne, dets forretningsforhold til forhandlingspartneren og andre økonomiske og juridiske forhold. Offentliggjøring av konfidensiell informasjon på et tidligere tidspunkt, selv før tilbudet er mottatt, kan derfor føre til potensiell skade for både selskapet og dets aksjonærer.

Selskapet var i stand til å sikre konfidensialiteten til informasjonen ved å begrense kretsen av personer som hadde tilgang til konfidensiell informasjon og ved å opprette en liste over personer som hadde tilgang til denne konfidensielle informasjonen. Selskapet har implementert prosedyrer for å spre rapporterbar informasjon og sikrer effektiv etterlevelse av disse.

Uavhengig av forsinkelsen har Utsteders styre ved behandling av konfidensiell informasjon løpende overvåket om Utsteder har overholdt kravene som begrunner ovennevnte forsinkelse. konfidensiell informasjon i henhold til MAR-forordningen.

You may also like

Leave a Comment