Home » Transaksjonsmargin: Den mest populære metoden vil ikke alltid fungere

Transaksjonsmargin: Den mest populære metoden vil ikke alltid fungere

by Gunnar Garfors

Av denne grunn er det viktig for skattyter å korrekt identifisere de viktigste sammenlignbarhetskriteriene i utgangspunktet i henhold til TNMM-metodens forutsetninger. Først da kan enhetene som opprinnelig ble valgt for studien, verifiseres på riktig måte. Denne gjennomgangen bør være så nøyaktig som mulig, ikke bare en enkel beregning av økonomiske nøkkeltall for alle selskapene som er valgt for gjennomgangen, men viktigst av alt en detaljert gjennomgang av selskapene når det gjelder arten av deres virksomhet og samsvaret mellom deres funksjonelle profil og profilen til selskapet som er parten som er under gransking.

Det er på tide å regne

Etter å ha valgt sammenlignbare selskaper for den endelige analysen, bør skattyter fortsette med valg og beregning av det økonomiske forholdet. Denne indikatoren bør velges først og fremst, under hensyntagen til grunnlaget som tilsvarer arten og vilkårene for transaksjonen. I TNMM-metoden, i motsetning til kostnad pluss-metoden, er grunnlaget for det økonomiske forholdet ikke bare kostnadsgrunnlaget, men også salget, eiendelen og andre grunnleggende forhold. Valget av passende indikator påvirkes også av emnet for forretningsaktiviteten (bransjespesifikasjoner) og de viktigste omstendighetene ved transaksjonen.

Den økonomiske indikatoren kan være basert på polske regnskapsbestemmelser (takket være at den enkelt kan beregnes basert på data fra årsregnskapet til polske selskaper), men også beregnet på internasjonale standarder eller på annen måte fritt valgt av skattyter (hvis skattyter kan forsvare det).

Eksempler på økonomiske beregninger brukt i TNMM-metoden er:

– Netto påslag på salg – egnet for for eksempel selskaper som driver med produksjon eller levering av tjenester og hvis lønnsomhet hovedsakelig avhenger av kostnadsnivået i forbindelse med produksjon av solgte produkter/levering av tjenester,

– Driftsmargin – passende, f.eks. for selskaper hvis lønnsomhet i stor grad avhenger av inntektsnivået (eksklusive finansinntekter).

Det er viktig at den valgte økonomiske beregningen skal beregnes på nøyaktig samme måte for uavhengige selskaper som er valgt for det endelige analyseutvalget og for selskapet som er den analyserte parten i analysen.

fordeler og ulemper

TNMM-metoden er verdsatt og mye brukt for sine mange fordeler. Fremfor alt er denne metoden veldig fleksibel sammenlignet med andre metoder for verifisering av internprising og kan dekke den bredeste katalogen av typer kontrollerte transaksjoner. En annen grunn til at det er så populært er at de økonomiske nøkkeltallene som kan brukes med TNMM-metoden kan beregnes basert på offentlig tilgjengelige økonomiske data fra uavhengige selskaper som opererer i markedet. I praksis betyr dette at skattytere kan bestemme nivået på sin lønnsomhet basert på data fra regnskapet til selskaper som anses å være sammenlignbare og sammenligne dette med lønnsomheten oppnådd på en kontrollert transaksjon. Ingen av de andre verifiseringsmetodene for internprising tillater bruk av denne typen data, da det kreves høy grad av sammenlignbarhet på andre områder enn hovedsakelig funksjonsprofilen og funksjonsanalysen, som i TNMM-metoden.

Derfor er ikke TNMM-metoden egnet for bruk når hver part som er involvert i transaksjonen gir unike og verdifulle bidrag. Skattyter bør i slike tilfeller vurdere muligheten for å bruke for eksempel overskuddsdelingsmetoden for å verifisere overføringsprisen i en kontrollert transaksjon. I tillegg kan det være problematisk å beregne lønnsomhetsgraden til uavhengige selskaper for hele deres virksomhet, siden informasjon om andre transaksjoner til disse selskapene og deres andel av inntekter og kostnader vanligvis ikke er tilgjengelig fra allment tilgjengelige kilder. Regnskapsmessige forskjeller som kan påvirke lønnsomhetsberegningen bør også vurderes.

Når det gjelder tilknyttede selskaper, oppstår det også vanskeligheter ved at lønnsomhetsgraden kun skal beregnes for en separat kontrollert transaksjon på en måte som er analog med beregningen av dette forholdet for selvstendige selskaper. Et spesielt problem i denne situasjonen er riktig fordeling av generelle administrasjonsutgifter, som bør allokeres til den kontrollerte virksomheten.

Uansett velger skattebetalere å verifisere internprisingen ved å bruke TNMM-metoden fordi det er den mest fleksible metoden og tillater bruk av de lettest tilgjengelige sammenlignbare dataene.

Natalia Rutkowska er leder i overføringspristeamet hos MDDP

Lovlig basis:

– Kapittel 1a i lov av 15. februar 1992 om selskapsskatt (samlet tekst, Lovtidende av 2022, punkt 2587, med endringer)

– Kapittel 4b i lov av 26. juli 1991 om inntektsskatt (konsolidert tekst, Lovtidende av 2022, post 2647, med endringer)

I følge forfatter

Jędrzej Zychowicz er manager i Transfer Pricing Team hos MDDP

Hva du skal se etter

Å bruke en passende metode for verifisering av internprising er avgjørende for å gjennomføre den sammenlignende analysen på riktig måte. Valget av metode bestemmes først og fremst av vilkårene for transaksjonen som undersøkes mellom nærstående parter, tilgjengeligheten av nødvendig informasjon og kriteriene for bruk av en bestemt metode. TNMM-metoden er den mest universelle metoden for å verifisere internprising og er derfor mye brukt av skattebetalere. Ved bruk av denne metoden, husk å spesifisere transaksjonsparten som undersøkes og beregningsgrunnlaget, og beregne lønnsomhetsgraden på samme måte for den undersøkte bedriften og for bedriftene i sammenligningsutvalget.

You may also like

Leave a Comment