Home » Erstatning skal betales dersom en umerket terskel overskrides

Erstatning skal betales dersom en umerket terskel overskrides

by Gunnar Garfors

Og selv erkjennelsen av at reparasjonsfirmaet også skal sørge for denne sikkerheten (f.eks. ved å feste skilt med påskriften «Forsiktighetsterskel» på det aktuelle punktet, som først skjedde etter ulykken) fritar ikke saksøkte fra ansvar for ulykken. Det var han som overvåket arbeidet.

barrierer i ditt eget hjem

Argumentet om at ulykken var et resultat av uaktsomhet fra fornærmedes side ble også avvist. – Ingenting rettferdiggjør forsøk, eller i det hele tatt forestillingen om slike forsøk, på å begrense sivile friheter (her saksøkers rett til å velge hvem og når han skal besøke), uavhengig av om grunnlaget for en slik begrensning vil være renovering av trappeoppgangen eller annen grunn av teknisk karakter – begrunnet retten. Bare det at renoveringen støttes betyr ikke at den skal begrense dens evne til å fungere i det daglige.

I begrunnelsen for dommen påpekte retten det paradoksale i situasjonen at mennesker kjemper mot restriksjoner for eldre, syke eller funksjonshemmede på den ene siden og på den andre siden også kan møte dem i sine egne fire vegger. – Hvor har den eldre, som utvilsomt er søkeren, fått ideen om at noen i bommenes avskaffelses tidsalder, nettopp i boligblokken hennes, ville sette opp slike bommer og dessuten fjerne eventuelle markeringer som ble satt på dem – understreket han. – I en slik situasjon kan ikke saksøkers påstand om å behandle terskelen som et ekstra nytt trinn i overgangen fra trapp til gang til naboleilighet tas til følge – la retten til.

I den foreliggende saken tok han også hensyn til at den eldre kvinnen var en selvstendig og blid person før ulykken og den uheldige hendelsen påvirket hennes funksjon drastisk – hun krevde daglig omsorg for grunnleggende aktiviteter som å vaske seg, kle på seg eller spise. Faktisk måtte hun lære å gå fra en tidlig alder, ikke bare på grunn av fysiske skader, men også på grunn av traumer. Hun utviklet symptomer som er karakteristiske for depressive lidelser.

Dommen er ugyldig.

Ref. fil: IC 20/20

You may also like

Leave a Comment