Home » Mislykket samtaler i RDS om budsjettet for 2024

Mislykket samtaler i RDS om budsjettet for 2024

by Gunnar Garfors


8. september ble det avholdt et plenumsmøte i Rådet for sosial dialog, hvor forslaget til statsbudsjett for 2024 og den såkalte budsjettrelaterte loven Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden klarte ikke å bli enige om en felles holdning til landets økonomiplan for det kommende året.

Norbert Kusiak, leder av avdelingen for økonomisk politikk

OPZZ avviste regjeringens forslag om å øke lønningene i statsbudsjettet i 2024. Vi mener lønningene bør øke med 24 % i 2024 og 20 % i 2023.

OPZZ er ikke sikker på om regjeringens kunngjøring om en 12,3 % økning i lønningene i de offentlige finansene faktisk vil gå i oppfyllelse.

Budsjettforslaget om lønn gir for stort rom for fri tolkning. Mens det kan antas at grunnbeløpet øker med 6,6 % og for lærere med 12,3 %, er det ingen sikkerhet for at en 5,7 % økning i lønnssummen vil gi en lønnsøkning på 12,3 %.

OPZZ mener at lønningene bør øke i takt med lønnsveksten. Strukturen på lønnsøkningene basert på påfyll av kompensasjonsfondet gjør at økningene er skjønnsmessige og avhenger av avdelingsledernes velvilje. De utgjør også en risiko for at midlene som overføres til forvalterne av enkelte deler av budsjettet ikke vil være tilstrekkelige. OPZZ ba derfor om at RDS skulle få en detaljert analyse av lønnssituasjonen til individuelle husholdningsledere.

OPZZ gjentok også sin oppfordring om å begynne å jobbe med en systemendring av kompensasjonsmodellen for offentlige finanser i RDS.

Forslaget til budsjettlov for 2024 viser at fradraget til bedriftens trygdefond ikke lenger skal fryses. Økningen i ZFŚS-fradraget er svært gode nyheter for ansatte, men også for OPZZ. Siden 2012, da fradraget ble fryst, har vi ikke gått med på noe kompromiss i denne forbindelse, og har gjort det klart at vi forventer at fradragsbeløpet frigjøres fullt ut.

Økningen i helseutgifter i 2024 er positiv – en nødvendig forutsetning for bedre tilgang for pasienter til helsetjenester finansiert med offentlige midler. Dette skyldes imidlertid ikke bare statsbudsjettet, hvorfra finansieringen av helsevesenet vil utgjøre rundt 26,7 milliarder zloty. Den viktigste kilden til økningen i finansieringen av helsetjenester er National Health Fund (over 156 milliarder PLN for helsetjenester). Det er verdt å huske at regjeringen indikerer at helseutgiftene vil øke fra 6,00 % av BNP i 2023 til 6,20 % i 2024.

OPZZ understreket sterkt behovet for å ytterligere styrke sosial dialog og Social Dialogue Council som en nøkkelinstitusjon for å bekjempe sosiale konflikter. Budsjettforslaget for 2024 legger opp til lavere finansiering til RDS-formål og RDS-kontoret sammenlignet med 2023. OPZZ tok derfor til orde for å heve utgiftsrammen i det videre løpet av budsjettplanleggingen.

You may also like

Leave a Comment