Home » Rett: Det beste rettshjelpstilbudet er ingen hemmelighet

Rett: Det beste rettshjelpstilbudet er ingen hemmelighet

by Gunnar Garfors

Organisasjonens forpliktelse

offentlig

– Ikke-statlige organisasjoner som utfører offentlige funksjoner eller disponerer offentlig eiendom er direkte forpliktet til å gi offentlig informasjon i samsvar med vilkårene fastsatt i lov om veldedige aktiviteter og lov om tilgang til offentlig informasjon – forklarte provinsforvaltningsretten.

Under disse omstendighetene ble det vurdert at søkerens begjæring om innsyn i det fylkeskommunen anså som det gunstigste tilbudet gjaldt offentlig informasjon gitt lovens klare bestemmelser. – Tilbudet som ble vurdert som det mest gunstige inneholdt informasjon om offentlige forhold, spesielt siden dets positive vurdering til slutt måtte føre til valg av selskapet som presenterte det som kandidat til å inngå en avtale med distriktet. Offentlig informasjon omfatter data gitt av budgiver, som bestemmer sin anerkjennelse som budgiver fra det offentlige rom som best oppfyller vilkårene for å utføre oppgaven.

Dokumenter forskjeller

Retten mente også at begrepet offentlig informasjon ikke bare kunne anvendes på dokumenter utarbeidet av en statlig myndighet. Konseptet med et offisielt dokument skiller seg fra et dokument som inneholder offentlig informasjon. Det siste konseptet er mye bredere. – Derfor spiller det ingen rolle om dokumentet er utarbeidet av en offentlig tjenestemann i straffelovens forstand, men først og fremst om det inneholder offentlige opplysninger – ble tatt til etterretning. Et eksempel er sivilrettslige kontrakter, som ikke er offisielle dokumenter. Men dersom slike dokumenter inneholder offentlig informasjon og det ikke er spesielle begrensninger, er tilgangen til dem basert på bestemmelsene i lov om tilgang til offentlig informasjon.

Statens forvaltningsrett var til syvende og sist ikke i tvil om at tilbudet som ble gitt som ledd i konkurransen om gjennomføring av en offentlig oppgave ikke var et dokument opprettet av en forvaltningsmyndighet. Men siden innholdet er direkte knyttet til den planlagte måten å utføre en offentlig oppgave finansiert av offentlige midler på og dessuten ble sendt inn som en del av en konkurranse, som et resultat av at det ble besluttet å overlate utførelsen av denne oppgaven til ikke-distriktsorganer, inneholder den informasjon om offentlige anliggender i lovens forstand.

Dom fra den provinsielle forvaltningsdomstolen i Białystok av 19. mai 2023

You may also like

Leave a Comment