Home » Ordføreren i Sucha Beskidzka 11. februar 2022 delte ut pengepremier og utmerkelser for idrettsprestasjoner til anonymiserte – ved å publisere informasjon i BIP – Suski.dlawas.info – informasjons- og informasjonsportal

Ordføreren i Sucha Beskidzka 11. februar 2022 delte ut pengepremier og utmerkelser for idrettsprestasjoner til anonymiserte – ved å publisere informasjon i BIP – Suski.dlawas.info – informasjons- og informasjonsportal

by Gabriel Scott
DOM PÅ VEGNE AV REPUBLIKKEN POLEN Ref. Lov I KK 171/21 18. januar 2022.

BERETTIGELSE [fragmenty] «Alle er sikret friheten til å si sine meninger og til å motta og formidle informasjon», og kunst. EMK 10 paragraf 1 i principio, som garanterer retten til ytringsfrihet, herunder meningsfrihet, og retten til å motta og formidle informasjon og ideer uten innblanding fra myndighetene og uavhengig av landegrenser. På det juridiske nivå er dette spørsmålet behandlet i artikkel 6 paragraf 4 i lov av 26. januar 1984 – Presseloven (Journal of Laws of 2018, post 1914), ifølge hvilken pressen ikke kan hindres i å samle inn kritikk. materialer eller på annen måte undertrykke kritikk.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har gjentatte ganger understreket at ytringsfrihet er en av hjørnesteinene i et demokratisk samfunn og bør beskyttes, selv når det uttrykkes ideer eller informasjon som er støtende, opprørende eller skremmende (se Delfi AS v. Estland, nr. 64569 /09, § 131). I tillegg påpekte retten medienes spesielle rolle i et demokratisk samfunn. Det er ikke bare rett, men også plikt for journalister å gi opplysninger om saker av allmenn interesse i samsvar med deres plikter og ansvar (se Bladet Tromsø og Stensaas mot Norge, nr. 21980/93, § 59; De Haes og Gijsels mot Belgia, nr. 19983/92, § 37; Jersild mot Danmark, nr. 15890/89, § 31). Ikke bare har media en rolle i å formidle slik informasjon og ideer, men publikum har også rett til å motta dem (se The Sunday Times v. Storbritannia (nr. 1), 6538/74, § 65).

Et spesielt oppdrag som påhviler en journalist i en demokratisk stat, knyttet til dannelsen av offentlig mening, samt retten til samfunnsmedlemmer til å bli informert og behovet for å kontrollere aktivitetene til politisk autoritet….

.. Folk som jobber som journalister har et unikt identitetskort for å være på steder der viktige begivenheter for det politiske fellesskapet finner sted. På den annen side er det ikke berettiget å anta at denne yrkesgruppen utgjør en trussel mot forsvarlig gjennomføring av virksomhet som tar sikte på å gjenopprette statens normale funksjon.

Innholdet i lov av 6. september 2001 om innsyn i offentlig informasjon pålegger offentlige forvaltningsorganer å utlevere all informasjon knyttet til offentlige anliggender, heretter kalt offentlig informasjon. I henhold til lovens § 5 er retten til offentlig informasjon begrenset til omfanget og betingelsene som er spesifisert i forskriften om beskyttelse av gradert informasjon og beskyttelse av andre hemmeligheter som er beskyttet ved lov.

Retten til offentlig informasjon er begrenset på grunn av en persons personvern eller forretningshemmelighet. Denne begrensningen gjelder ikke opplysninger om personer som utfører offentlige funksjoner knyttet til utførelsen av disse funksjonene, herunder vilkårene for tildeling og utøvelse av funksjoner, og i tilfelle en fysisk person eller næringsdrivende trekker seg fra sin rett.

Alle har rett til innsyn i offentlig informasjon.

Retten til tilgang til offentlig informasjon omfatter rettighetene til:

– innhenting av offentlig informasjon, inkludert behandlet informasjon,

– tilgang til offisielle dokumenter,

– Adgang til møtene i de kollegiale myndigheter ved stortingsvalg.

Offentlig informasjon gjøres tilgjengelig gjennom:

– Kunngjøring via offentlig informasjonsbulletin på Internett,

– Levering på forespørsel fra den registrerte,

– Foring for inspeksjon på et allment tilgjengelig sted.

I henhold til loven (artikkel 10 (1)) vil offentlig informasjon som ikke er publisert i Public Information Bulletin gjøres tilgjengelig på forespørsel fra den interesserte part. Utlevering av opplysninger på forespørsel vil skje uten ugrunnet opphold, men senest innen 14 dager etter at forespørselen er sendt (artikkel 13, seksjon 2).

Kravet om utlevering av offentlig informasjon krever ingen begrunnelse. Dersom opplysningene umiddelbart kan gis muntlig eller skriftlig, trenger ikke den som ber om opplysninger å fremsette skriftlig anmodning.

Den som gir opplysninger plikter å muliggjøre kopiering, utskrift, sending eller overføring til et vanlig brukt informasjonsmedium.

«I henhold til bestemmelsene i lov av 6. september 2001 om tilgang til offentlig informasjon (Journal of Laws of 2020, pkt. 2176 som endret), er offentlig informasjon all kommunikasjon som foretas av allment forståtte myndigheter og personer som utfører offentlige oppgaver, samt av opprettes av andre organer som utøver eller forvalter kommunale eiendeler eller eiendeler til statskassen innenfor rammen av disse fullmakter (jf. dom fra Høyesterett for forvaltning av 30. oktober 2002, Az. II SA 1956/02). Offentlig informasjon er i virkelighetens rike. Det er innholdet i dokumenter utarbeidet av organer og organer som ikke er forvaltningsorganer, innholdet i de uttalelser, uttalelser og vurderinger de avgir, uavhengig av hvilket organ de er rettet til og hva saken gjelder. Offentlig informasjon er derfor innholdet i alle typer dokumenter som er knyttet til, knyttet til eller på noen måte knyttet til en offentlig myndighet. Det inkluderer både innholdet i dokumenter som er utarbeidet direkte av myndigheten og de som brukes i utførelsen av oppgavene som er fastsatt i loven (inkludert de som bare er delvis knyttet til dem), selv om de ikke er direkte fra den (jf. provinsforvaltningen). Retten i Warszawa av 16. juli 2008, arkivnummer II SA / Wa 721/08). Informasjon er ikke bare retten til den behandlede informasjonen, men også retten til å inspisere dokumentene (filer, materialer) i besittelse av dette organet (avgjørelse fra Provincial Administrative Court i Warszawa av 16. januar 2004, filnummer II SAB 364 / 03, dom fra Provincial Administrative Court i Rzeszów fra 7. november 2007, filnummer II SA / Rz 438/07). Kilde: Konstitusjonelt, internasjonalt og europeisk lovteam ved kontoret til menneskerettighetsforsvareren

– Men i Sucha Beskidzka rådhus – innførte ordføreren sine lover – og begrenset pressens og borgernes rettigheter – altså opinionen, som hovedsakelig er basert på et nettsted laget for offentlige midler – som indoktrineringspropaganda og BIP , der ikke alle dokumenter om arten av offentlig informasjon publiseres – fordi ikke alt er hensiktsmessig for dette selvstyrende organet – f.eks resultater fra eksterne revisjoner. Det er verdt å nevne her ROP: Under epidemien skal informasjonen til innbyggerne i BIPene til kommune- og bykontorene være så oppdatert som mulig..

HUSK AT NETTSIDER PUBLISERT AV LGU-ene:

«indoktrinering – Innprente visse politiske synspunkter i samfunnet i samsvar med interessene til de dominerende samfunnsgruppene gjennom nådeløs propaganda gjennom massemedia og utdanningssystemet.» [źródło: edukuj.pl]

indoktrineringkjempe for ytringsfrihet!

You may also like

Leave a Comment