Home » LPR inviterer til å delta i prosjektkonkurransen «Støtte ved implementering av forretningsideer i Latgale»

LPR inviterer til å delta i prosjektkonkurransen «Støtte ved implementering av forretningsideer i Latgale»

by Thure Lindhardt

Søknaden til prosjektkonkurransen «Støtte til implementering av forretningsideer i Latgale» EEA Grants 2014–2021 løper til 21. september. under programmet for lokal utvikling, fattigdomsbekjempelse og kultursamarbeid.

17. mai offentliggjorde planregion Latgale sin søknad om EØS-tilskudd for 2014–2021. I den åpne prosjektkonkurransen «Støtte til gjennomføring av forretningsideer i Latgale» av programmet «Lokal utvikling, fattigdomsbekjempelse og kultursamarbeid» for perioden 2007-2013, hvor det kan oppnås støtte til næringsutvikling frem til 2024, gjennomføres iht. nye forretningsideer og jobbskaping i Latgale-regionen.

Leder for administrasjonen i planregionen Latgale Iveta Malina – Tabune legger vekt på: «Latgale-planregionen har gjort en svært ansvarlig jobb – vi er den første og eneste planleggingsregionen som takket være EØS-tilskudd kan støtte gründere i å gjennomføre sine prosjekter i en tid med bedring etter pandemiskrisen og næringsutviklingstilskudd er ikke utbredt . Den nevnte støtten vil fortsette implementeringen av Latgale Region Economic Growth Action Plan. Mer enn en halv million euro investeres i økonomisk utvikling og sysselsettingsfremme i regionen. Selv om midlene som er tilgjengelig for et prosjekt ikke er store, gjør den høye medfinansieringen av støtten det svært attraktivt for små bedrifter. Vår spesiell takk går til departementet for miljøvern og regional utvikling for samarbeidet i utarbeidelsen av finansieringsprogrammet.»

Nesten alle forretningsområder er finansiert som en del av prosjektkonkurransen og enhver fysisk eller juridisk person (små- eller mikrobedrift) som driver sin økonomiske virksomhet i Latgale-regionen kan søke om midler. Prosjektsøkere som implementerer en ny forretningsidé kan få støtte til å lage nye produkter eller tjenester, forbedre eksisterende produkter, øke produksjonskapasiteten betydelig eller gjøre en betydelig endring i produksjonsprosesser, samt effektivisere eksisterende tjenester.

Programmedfinansieringen som er tilgjengelig for konkurransen er EUR 540 000 og medfinansieringen for et prosjekt er EUR 5 000-10 000. Støtteintensiteten til medfinansieringen kan ikke overstige 55 % av de totale støtteberettigede kostnadene for prosjektet.

Alle dokumenter til prosjektkonkurransen er publisert på nettsidene til planregionen Latgale i seksjonen «Finansieringsprogram» Støtte til implementering av forretningsideer i Latgale «. www. lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-fi-programma/ , samt på nettstedet til EEA Grants eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/projektu-konkursi .

Prosjektsøknader kan sendes til planregion Latgale fra 17. juni til 21. september 2021.

mer informasjon ved å sende spørsmål til e-post: eeagrants@lpr.gov.lv

Ytterligere informasjon om EØS-finansieringsprogrammet «Local Development, Poverty Reduction and Cultural Cooperation»: www.eegrants.lv

Sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa!

EØS-tilskudd er Island, Liechtenstein og Norges bidrag til et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa. Det er to hovedmål: å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa og styrke bilaterale forbindelser mellom giverland og EU-15 i Sentral-Europa, Sør-Europa og de baltiske statene.

De tre giverlandene samarbeider tett med EU på grunnlag av avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Mellom 1994 og 2014 ga giverlandene 3,3 milliarder euro i bistand. Mellom 2014 og 2021 vil EØS-støtten nå 1,55 milliarder euro.

Prioriteringer for denne perioden:

# 1 innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne

# 2 Sosial inkludering, ungdomssysselsetting og fattigdomsreduksjon

#3 Miljø, energi, klimaendringer og en lavkarbonøkonomi

# 4 Kultur, sivilsamfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter

# 5 Justis og innenrikssaker

Island, Liechtenstein og Norge samfinansierer EØS-tilskudd basert på deres BNP. Kvalifisering oppfyller kriteriene til EUs Samholdsfond for medlemsstater med et bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger på mindre enn 90 % av EU-gjennomsnittet.

You may also like

Leave a Comment