Home » Mars interpellasjoner av Suski distriktsråd og april svar på spørsmål fra rådmenn – Starost Józef Bałos – Suski.dlawas.info – informasjons- og nyhetsportal

Mars interpellasjoner av Suski distriktsråd og april svar på spørsmål fra rådmenn – Starost Józef Bałos – Suski.dlawas.info – informasjons- og nyhetsportal

by Erlend Loe

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har gjentatte ganger understreket at ytringsfrihet er en av hjørnesteinene i et demokratisk samfunn og bør beskyttes, selv når det uttrykkes ideer eller informasjon som er støtende, opprørende eller skremmende (se Delfi AS v. Estland, nr. 64569 /09, § 131). I tillegg påpekte retten medienes spesielle rolle i et demokratisk samfunn. Det er ikke bare rett, men også plikt for journalister å gi opplysninger om saker av allmenn interesse i samsvar med deres plikter og ansvar (se Bladet Tromsø og Stensaas mot Norge, nr. 21980/93, § 59; De Haes og Gijsels mot Belgia, nr. 19983/92, § 37; Jersild mot Danmark, nr. 15890/89, § 31). Ikke bare har media en rolle i å formidle slik informasjon og ideer, men publikum har også rett til å motta dem (se The Sunday Times v. Storbritannia (nr. 1), 6538/74, § 65). (Høyesterett)

Oppgavene til Staroste og styret for Suski-distriktet og distriktsrådet er bl.a Lov om distriktsselvstyre. Mangelen på løpende vedlikehold av infrastruktur og innbyggernes behov – garantert ved lov – kan bety alvorlige brudd på rettsordenen til Republikken Polen og EU. – Tillater at: veiinfrastruktur, sivilingeniøranlegg – under jurisdiksjonen til distriktshovedkvarteret i Sucha Beskidzka – er gjenstand for overdreven slitasje, overforbruk, dårlig teknisk tilstand – dette er et «rødt lys» for opinionen mot distriktets selvstyre tjenestemenn. – De få rådsmedlemmene som kommenterte følgende punkter under sesjonen i Sucha distriktsråd: interpellasjoner, konklusjoner – er mediet for å gi meninger om arbeidet sitt – fordi de overholder dietter, uavhengig av om og hvordan de gis. Med halvannet år igjen til slutten av valgperioden 2018-2023, er det nå på tide at velgere og offentlighet tar status og gjør status. Det er også en tid da pressen er uavhengig av offentlig finansiering – av propaganda- og indoktrineringspress og brudd på rettssystemet fra tjenestemenn og rådmenn.

Å vurdere opinionen er en grunnleggende rettighet for en demokratisk stat, der enhver byrå er underlagt sosial og pressekontroll og tilgang til sine aktiviteter. – Her er starosten, nestlederen starost, distriktsstyret, lederen av Sucha bydelsråd – leder i strid med opinionens rettigheter og pressens rettigheter. Tiden leger alle sår – men den sletter ikke hukommelsen min. – Tiden kommer for å implementere rettssikkerheten.

I mellomtiden er det verdt å lese interpellasjonene fra 31. mars i år. – utført av tre bystyrer i beboernes interesse. – Det må presiseres at dette ikke er første og sannsynligvis ikke siste gang de sårede arkiverer interpellasjoner i allmennhetens interesse. – Tonen og innholdet i Starost Józef Bałos sitt svar – er underlagt opinionen og bør ikke unnslippe oppmerksomheten til velgerne – skattebetalere som gir selv det minste økonomiske bidrag til budsjettet til Suski-distriktet. – Utgifter og aktiviteter til distriktstjenestemenn og rådmenn – må ikke forbli uten sosial kontroll.

Dette er initiativet til distriktsrådene: Czesława Madoń [z-ca przewodniczącego rady powiatu; członek komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki; członek komisji drogownictwa, porządku publicznego i transportu] og Slawomir Kudzia [przewodniczący komisji drogownictwa, porządku publicznego i transportu; członek komisji rewizyjnej; członek komisji skarg, wniosków i petycji]. Seriøse funksjoner i Suski distriktsråd forplikter seg til å overholde lovordenen til Republikken Polen og EU. – Bortsett fra slike interpellasjoner – som Staroste er ansvarlig for, som han må innkalles til med interpellasjoner – ikke mye – kan man dessverre skrive om den høye oppfyllelsen av rådets plikter etter lov om distriktsselvstendighet – regjering. Vel, hva er rådmennene – dette er levestandarden til innbyggerne i Sucha-distriktet. – Starosten liker tilsynelatende å bli interpellert skriftlig – for å vise at uten henne – fungerer ingenting for beboerne.

De to neste forespørslene ble levert av rådmann Artur Kruźlak – han var svært interessert i det som skjer i distriktet – spesielt på distriktsveiene. Bystyret er medlem av veg-, ordens- og samferdselsutvalget. Han er også medlem av miljøvern- og kommunal integreringsutvalg – som nestleder (det er ingen større suksess på dette området, kanskje er det et nisjeutvalg). – Det som kan skrives om rådmann Arthur Kruźlak – er det faktum at han ikke holder kjeft under bydelsstyremøtet, noe som definitivt skiller denne rådmannen fra de «tause» slankere. – Denne gangen dreier rådmann Kruźlaks interpellasjoner bekymring for bildet av Budzów-distriktet og kommunen, som ruten til den syvende etappen går gjennom 79. Tour de Pologne. – Det er kjent at kommunestyrer i kommuner der slike veier går også forholder seg til distriktsveienes tilstand.

Du kan se det sosiale og lokale engasjementet til rådmann Artur Kruźlak, som bryr seg så mye om sakene til valgkretsen hans i Budzów kommune. – Det gir ikke feltet først og fremst til rådmenn knyttet til lokalsamfunnene: byen Jordan og landsbyen Jordan. – Han kjemper for alt han kan – selv om sjefen for Sucha-distriktet, Starost Józef Bałos, ikke er for snill mot Budzów kommunes interesser.

Svaret på interpellasjonene til rådmannen Artur Kruźlak – fra den stjernen Józef Bałos er ganske rutinemessig.

Det er merkelig at Starost Józef Bałos, som svar på interpellasjonen fra distriktsrådet Artur Kruźlak, skriver at Czesław Lang LANG TEAM – så langt ingen avtale med Starost om løpet av den 7. etappen av den 79. Tour de Pologne – har bestått distriktsveien byene i Budzów-kommunen – men i distriktsbyen Starosty i Sucha Beskidzka – er alt mulig. – Pengene er til for mange ting – men minst til det løpende og forsvarlige vedlikeholdet av fylkesveginfrastrukturen – det man ser og føler så fort det beveger seg langs fylkesveiene. Turister, sjåfører, beboere, syklister og motorsyklister – de deler mange historier i offentlige fora på Internett. – Men Staroste har nok sin visjon om fylkesveier – langt fra vedlikeholdsstandarder som i Østerrike, Tyskland, Sveits og til og med i Slovakia og i Tsjekkia.

Vurderingen av interpellasjonen, svaret på rådmennenes interpellasjoner, tilhører selvsagt opinionen, fordi publiseringen er gjort etter oppfordring fra lesere og distriktsråd som er interessert i arbeidet for Starostens småpenger.

bildetittel / skjerm: spsuchabeskidzka.bip.info.pl

You may also like

Leave a Comment